PRIVATUMO POLITIKA

 

Aktuali Privatumo Politikos redakcija 2021-03-22

 

Mes, MB "Mintico", juridinio asmens kodas 305699201, adresas Rumpiškės g. 29-20, Klaipėda, LT-91120, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100013784514 (toliau - Bendrovė arba Mes), rūpinamės elektroninės parduotuvės www.mintico.lt (toliau - E-parduotuvė) naudotojo (toliau - Jūs arba Naudotojas) duomenų saugumu ir privatumu.

 

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis E-parduotuve.

 

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi E-parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Asmens duomenys - reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 

- Pirkėjo vardas ir pavardė;

- Prekes atsiimsiančio asmens vardas ir pavardė;

- Pirkėjo kontaktiniai duomenys - elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas;

- Pirkėjo pristatymo duomenys - adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas Pirkėjo pasirinkimas dėl prekių pristatymo / atsiėmimo;

- Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;

- Jūsų E-parduotuvėje atliktų užsakymų istorija;

- IP adresas;

- Tinklo ir vietos duomenys, kai juos suteikiate;

- Jūsų užklausų ir nusiskundimų istorija;

- Kiti viešai prieinami duomenys, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje;

 

1.2. Asmens duomenų tvarkymas - reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip - informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

 

1.3. Duomenų valdytojas - MB "Mintico", juridinio asmens kodas 305699201, adresas Rumpiškės g. 29-20, Klaipėda, LT-91120, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100013784514.

 

1.4. Duomenų subjektas - bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė.

 

1.5. Elektroninė parduotuvė - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.mintico.lt.

 

1.6. Paskyra – Naudotojo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro elektroninio pašto adresas ir slaptažodis.

 

1.7. Slapukas – atitinkamas failas, kuris yra perduodamas iš E-parduotuvės tinklapio į E-parduotuvės naudotojo įrenginį tam, kad

E-parduotuvė galėtų identifikuoti Naudotojo įrenginį, matyti Naudotojo veiklą E-parduotuvėje, bei palaikyti tinkamą E-parduotuvės funkcionalumą.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Ši Privatumo Politika nurodo kaip Pardavėjas tvarko E-parduotuvės Naudotojo Asmens duomenis.

 

2.2 Ši Privatumo Politika yra bendrųjų prekių pirkimo E-parduotuvėje taisyklių dalis, su kuriomis galite susipažinti čia: PREKIŲ PIRKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO E-PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS.

 

3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS NAUDOJANTIS E-PARDUOTUVE IR LANKANTIS SVETAINĖJE

 

3.1. Pateikdamas duomenis Bendrovei, Naudotojas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

 

3.2. Naudotojas, registruodamas Paskyrą E-parduotuvėje, naudodamasis paslaugomis, taip pat pirkdamas E-parduotuvėje, privalo pateikti E-parduotuvei tikslius savo Asmens duomenis. Naudotojas atsako už jų teisingumą.

 

3.3. Naudotojas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į E-parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.

 

3.4. Naudotojas privalo neatskleisti slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Naudotojui.

 

3.5. Bendrovė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu:

 

- kai Jūs sukuriate Naudotojo paskyrą;

- kai Jūs atliekate užsakymą E-parduotuvėje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

- kai Jūs sutinkate su slapukais ir jų įdiegimu į jūsų įrenginį;

- kai Jūs sutinkate gauti naujienlaiškius;

- taip pat tais atvejais, kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;

- yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai (Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos).

 

3.6. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

 

- efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam E-parduotuvės funkcionavimui;

- siekiant užtikrinti sklandų E-parduotuvės administravimą;

- Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;

- tinkamam Jūsų užsakytų prekių pristatymui ar paslaugų suteikimui;

- siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

- vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti E-parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

- kai lankotės Svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu;

- kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu;

 

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

4.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

 

4.2. Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Tokie Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

 

4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

5.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

 

5.2. Jeigu 1 metus nebūnate aktyvus E-parduotuvėje turimoje Naudotojo paskyroje, Jūsų asmens duomenys yra ištrinami.

 

5.3. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra E-parduotuvėje būtų panaikinta.

 

6. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENYS

 

6.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų E-parduotuvė ir Svetainė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus.

 

6.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų E-parduotuvėje ir Svetainėje.

 

6.3. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis E-parduotuve ar Svetaine, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

7.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

 

7.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”).

 

7.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”).

 

7.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”).

 

7.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

 

7.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apriboti”).

 

7.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

7.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

 

7.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

 

7.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

7.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: klausk@mintico.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat - pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

 

7.3. Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir  atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 

7.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

 

7.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

 

8. SLAPUKŲ POLITIKA

 

8.1. Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Mūsų Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

 

8.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas svetainės lankytojų naršymo patirties gerinimui, informacijos pritaikymui pagal vartotojų pasirinkimus, interneto puslapių naudojimo patogumo gerinimui ir turinio individualizavimui.

 

8.3. Lankytojui naudojantis E-parduotuve, Slapukai yra naudojami jo naršyklei ar įrenginiui identifikuoti. Kai kuri Slapukų renkama informacija gali būti susieta su konkrečiu asmeniu, susiejant ją su duomenimis, kurie buvo pateikti registruojant Paskyrą E-parduotuvėje, todėl ši informacija gali būti laikoma asmens duomenimis.

 

8.4.E-parduotuvėje naudojami slapukai nėra žalingi Naudotojui, naudojamai naršyklei bei naudojamam įrenginiui, kuriame Slapukai išsaugomi.

 

8.5. Informacija apie slapukų renkamą informaciją yra pateikiama informaciniame pranešime, kuris yra rodomas gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje pirmą kartą lankantis E-parduotuvėje. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti.

 

8.6. Naudotojas gali pakeisti slapukų naudojimo naršyklėje nuostatas, įskaitant išjungti arba ištrinti iš E-parduotuvės siunčiamus slapukus. Norėdami tai padaryti, pakeiskite Jūsų naudojamos naršyklės nustatymus. Slapukų pašalinimas nėra tas pats, kas Duomenų valdytojo naudojant slapukus surinktų Asmens duomenų ištrynimas.

 

8.7. Daugiau bendros informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1 Laikoma, kad Klientas, pirkdamas E-parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekių Elektroninėje parduotuvėje.

 

9.2 Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

 

9.3. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką.